Trong tiếng Anh giao tiếp, việc nắm vững và sử dụng được bảng phiên âm quốc tế (IPA) là yếu tố đầu tiên giúp bạn chinh phục tiếng Anh, bạn sẽ rất có lợi thế khi nắm bắt được yếu tố này. Để giúp bạn cải thiện phát âm tiếng Anh một cách tự nhiên và chính xác, Enspire giới thiệu một khóa học để bạn học cách phát âm 44 âm trong tiếng Anh. Hãy cùng khám phá ngay!

IPA là gì? Tại sao chúng ta nên học IPA?

IPA là viết tắt của “International Phonetic Alphabet”, tức Bảng Phiên âm Quốc tế, gồm 44 âm trong tiếng Anh. Đây là một hệ thống phiên âm được sử dụng rộng rãi để biểu diễn âm thanh của các ngôn ngữ trên thế giới.

Việc học IPA đem lại nhiều lợi ích quan trọng khi học và giao tiếp bằng tiếng Anh. Dưới đây là một số lí do tại sao nên học IPA:

1. Chính xác hơn trong phát âm: đầy đủ 44 âm trong tiếng Anh – IPA giúp bạn hiểu rõ hơn về cách âm các từ và ngữ âm trong tiếng Anh. Bằng cách sử dụng các ký hiệu và ký tự của IPA, bạn có thể phân biệt được các âm tiếng Anh một cách chính xác hơn và tránh nhầm lẫn trong phát âm.

2. Cải thiện khả năng nghe và hiểu: Việc nắm vững IPA giúp bạn phân biệt và nhận ra các âm trong tiếng Anh một cách chính xác hơn. Điều này làm cho khả năng nghe và hiểu của bạn trở nên tốt hơn, đồng thời giúp bạn đưa ra các giả định đúng đắn về cách phát âm từ mới mà bạn chưa nghe thấy trước đó.

3. Giúp cải thiện phát âm: của 44 âm trong tiếng Anh – IPA cho phép bạn phân tích và định vị các âm trong tiếng Anh. Bằng cách học IPA, bạn có thể nắm bắt được cách cơ quan phát âm hoạt động và hướng dẫn phát âm đúng của từng âm tiếng Anh. Điều này giúp bạn cải thiện khả năng phát âm và nói tiếng Anh một cách tự nhiên hơn.

4. Hỗ trợ trong học từ vựng và ngữ pháp: IPA có thể giúp bạn xác định được cách phát âm của từ và ngữ pháp trong tiếng Anh. Bạn có thể tìm hiểu và ghi nhớ từ mới một cách hiệu quả hơn khi biết được cách phát âm chính xác của chúng.

Vì những lý do trên, học IPA là một yếu tố quan trọng để cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh.

 

Bảng phiên âm IPA- 44 âm trong tiếng Anh
Bảng phiên âm IPA- 44 âm trong tiếng Anh

Giải thích về Bảng Phiên âm Quốc tế (IPA)

Khái niệm và chức năng của Bảng Phiên âm Quốc tế (IPA)

Bảng Phiên âm Quốc tế (IPA) là một hệ thống phiên âm được sử dụng để biểu diễn âm thanh của các ngôn ngữ trên toàn cầu. Nó cung cấp một phương pháp chuẩn để ghi lại và truyền đạt cách phát âm của các từ và ngữ âm trong các ngôn ngữ khác nhau, gồm 44 âm trong tiếng Anh

Chức năng chính của Bảng IPA là giúp người học và người sử dụng tiếng Anh có thể phân biệt và phát âm đúng các âm tiếng Anh một cách chính xác. Thông qua các ký hiệu và ký tự trong IPA, người học có thể hiểu được cách cơ quan phát âm hoạt động và hướng dẫn phát âm đúng của từng âm.

Các ký hiệu và ký tự trong Bảng Phiên âm Quốc tế (IPA) 

Phiên âm nguyên âm
44 âm trong tiếng Anh – Phiên âm phần nguyên âm
 • Ký hiệu nguyên âm:
  – Ví dụ: /i:/, /æ/, /ə/
  – Ý nghĩa: Biểu diễn các âm nguyên âm trong tiếng Anh. Mỗi ký hiệu đại diện cho một âm cụ thể.
 • Ký hiệu phụ âm:
  – Ví dụ: /p/, /tʃ/, /ŋ/
  – Ý nghĩa: Biểu diễn các âm phụ âm trong tiếng Anh. Mỗi ký hiệu đại diện cho 44 âm trong tiếng Anh cụ thể.
 • Ký hiệu điểm môi:
  – Ví dụ: /ʃ/, /v/, /m/
  – Ý nghĩa: Biểu diễn các âm có liên quan đến môi. Ví dụ: âm /ʃ/ là âm xòe môi, âm /v/ là âm kết hợp giữa đầu lưỡi và môi.
 • Ký hiệu thanh/âm vô thanh:
  – Ví dụ: /s/, /z/, /f/
  – Ý nghĩa: Biểu diễn sự khác nhau giữa 44 âm trong tiếng Anh: âm thanh và âm vô thanh. Ví dụ: âm /s/ là âm vô thanh, trong khi âm /z/ là âm thanh.
 • Ký hiệu dấu thanh/nhấn âm:
  – Ví dụ: /pʰ/, /ˈkæt/, /ˌɪntərˈnæʃənəl/
  – Ý nghĩa: Biểu diễn sự thay đổi trong áp lực hoặc nhấn âm của một từ hoặc một phần tử trong từ thuộc 44 âm trong tiếng Anh.

Các ký hiệu và ký tự trong Bảng 44 âm trong tiếng Anh – IPA giúp người học định vị và phát âm đúng các âm tiếng Anh. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc học và nắm vững cách phát âm chuẩn xác của từng âm để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp tiếng Anh.

Cách đọc 44 âm trong tiếng Anh – Nguyên âm

Trong tiếng Anh có tất cả 20 nguyên âm: /ɪ/; /i:/; /ʊ /; /u:/; /e /; /ə /; /ɜ:/; /ɒ /; /ɔ:/; /æ/; /ʌ /; /ɑ:/; /ɪə/; /ʊə/; /eə/; /eɪ/; /ɔɪ/; /aɪ/; /əʊ/; /aʊ/.

Âm Cách đọc Ví dụ
/ɪ / đọc i như trong tiếng Việt Ví dụ: kit /kɪt/, bid bɪd/
/e / đọc e như trong tiếng Việt Ví dụ: dress /dres/, test /test/
/æ / e (kéo dài, âm hơi pha A) Ví dụ: bad /bæd/, have /hæv/
/ɒ / đọc o như trong tiếng Việt Ví dụ: lot /lɒt/, hot /hɒt/
/ʌ / đọc như chữ ă trong tiếng Việt Ví dụ: love /lʌv/, bus /bʌs/
/ʊ / đọc như u (tròn môi – kéo dài) trong tiếng Việt Ví dụ: good /ɡʊd/, put /pʊt/
/iː/ đọc i (kéo dài) như trong tiếng Việt Ví dụ: key /kiː/,  please /pliːz/
/eɪ/ đọc như vần ây trong tiếng Việt Ví dụ: make /meɪk/ hate /heɪt/
/aɪ/ đọc như âm ai trong tiếng Việt Ví dụ: high /haɪ/, try /traɪ/
/ɔɪ/ đọc như âm oi trong tiếng Việt Ví dụ: choice /tʃɔɪs/, boy /bɔɪ/
/uː/ đọc như u (kéo dài) trong tiếng Việt Ví dụ: blue/bluː/, two /tuː/
/əʊ/ đọc như âm âu trong tiếng Việt Ví dụ: show /ʃəʊ/, no /noʊ/
/aʊ/ đọc như âm ao trong tiếng Việt Ví dụ: mouth/maʊθ/, now /naʊ/
/ɪə/ đọc như âm ia trong tiếng Việt Ví dụ:  near /nɪə(r)/, here /hɪər/
/eə/ đọc như âm ue trong tiếng Việt Ví dụ  square /skweə(r)/, fair /feər/
/ɑː/ đọc như a (kéo dài) trong tiếng Việt Ví dụ:  star /stɑːr/, car /kɑːr/
/ɔː/ đọc như âm o trong tiếng Việt Ví dụ:  thought /θɔːt/, law /lɔː/
/ʊə/ đọc như âm ua trong tiếng Việt Ví dụ:  poor /pʊə(r), jury /ˈdʒʊə.ri/
/ɜː/ đọc như ơ (kéo dài) trong tiếng Việt Ví dụ:  nurse /nɜːs/, sir /sɜːr/
/i / đọc như âm i trong tiếng Việt Ví dụ: happy/’hæpi/, we /wiː/
/ə / đọc như ơ trong tiếng Việt Ví dụ: about /ə’baʊt/, butter /ˈbʌt.ər/
/u / đọc như u trong tiếng Việt Ví dụ:  flu /fluː/ coop /kuːp/
/ʌl/ đọc như âm âu trong tiếng Việt Ví dụ: result /ri’zʌlt/ culture /ˈkʌl.tʃər/

Lưu ý:

 • Khi phát âm các nguyên âm tiếng Anh này, dây thanh quản sẽ rung.
 • Đối với từ âm /ɪə/ – /aʊ/, cần phát âm đủ cả hai thành tố của âm và chuyển âm từ trái sang phải. Âm đứng trước cần được phát âm dài hơn âm đứng sau một chút.
 • Các nguyên âm không yêu cầu việc sử dụng răng nhiều, do đó không cần chú ý đến vị trí đặt răng.

Cách đọc 44 âm trong tiếng Anh – Phụ âm

Phiên âm phần phụ âm
Phiên âm phần phụ âm

Chúng ta có 24 phụ âm: / p /; / b /; / t /; /d /; /t∫/; /dʒ/; /k /; / g /; / f /; / v /; / ð /; / θ /; / s /; / z /; /∫ /; / ʒ /; /m/; /n/; / η /; / l /; /r /; /w/; / j / trong bảng phiên âm tiếng Anh

Âm Cách đọc Ví dụ
/p / đọc như chữ p của tiếng Việt Ví dụ: pen /pen/, copy /ˈkɒp.i/
/b / đọc như chữ b của tiếng Việt Ví dụ: book /bʊk/, back /bæk/
/t / đọc như chữ t của tiếng Việt Ví dụ: tea /tiː/, set /set/
/d / đọc như chữ d của tiếng Việt Ví dụ: date /deɪt/, old /əʊld/
/k / đọc như chữ c của tiếng Việt Ví dụ: keep /kiːp/, school /sku:l/
/g / đọc như chữ g của tiếng Việt Ví dụ: get /ɡet/, go /ɡəʊ/
/ʧ / đọc như chữ ch của tiếng Việt Ví dụ: church /ʧɜːʧ/, match /mætʃ/
/ʤ / phát thành âm jơ (uốn lưỡi) Ví dụ: judge /dʒʌdʒ/, age /eiʤ/, soldier /ˈsəʊl.dʒər/
/f / đọc như chữ f của tiếng Việt Ví dụ: fat /fæt/, rough/rʌf/
/v / đọc như chữ v của tiếng Việt Ví dụ: van /væn/, heavy /ˈhev.i/
/θ / đọc như chữ th của tiếng Việt Ví dụ: thing /θɪn/, author /ˈɔː.θər/
/ð / đọc như chữ d của tiếng Việt Ví dụ: that /ðæt/, smooth /smuːð/
/s / đọc như chữ s của tiếng Việt Ví dụ: son /sʌn/, cease, sister
/z / đọc như chữ zờ của tiếng Việt Ví dụ: zoo /zuː/, roses /rəʊz/
/ʃ / đọc như s (uốn lưỡi) của tiếng Việt Ví dụ: ship /ʃɪp/, sure /ʃɔː(r)/
/ʒ / đọc như d (uốn lưỡi để bật âm) của tiếng Việt Ví dụ: pleasure /’pleʒə(r), vision /ˈvɪʒ.ən/
/h / đọc như h của tiếng Việt Ví dụ: hot /hɒt/, whole /həʊl/
/m / đọc như m của tiếng Việt Ví dụ:  more /mɔːr/, mine /maɪn/
/n / đọc như n của tiếng Việt Ví dụ: nine /naɪn/, sun /sʌn/
/ŋ / Vai trò như vần ng của tiếng Việt (chỉ đứng cuối từ) Ví dụ: ring /riŋ/, long /lɒŋ/
/l / đọc như chữ L của tiếng Việt Ví dụ: live /lɪv/, like /laɪk/
/r / đọc như chữ r của tiếng Việt Ví dụ: rich /rɪtʃ/, rose /rəʊz/
/j / đọc như chữ z (nhấn mạnh) – hoặc kết hợpvới chữ u → ju – đọc iu Ví dụ: yet /jes/, use /ju:z/
/w / đọc như chữ g trong tiếng Việt, one /wʌn/, queen /kwiːn/

 

GIÁ TRỊ MỚI HẤP DẪN - HỌC HIỆU QUẢ GẤP ĐÔI

Cùng bé HỌC MÀ CHƠI - GIỎI 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH với chương trình đạo tạo chuẩn Quốc tế của Enspire. Đặc biệt! Trong tháng này tặng ngay suất học Enspire Class - Lớp học chuyên đề cùng giáo viên trong nước và quốc tế giúp trẻ học tốt, ba mẹ đồng hành hiệu quả. ĐĂNG KÝ NGAY!

học viện anh ngữ enspire

BÉ MỚI BẮT ĐẦU
(3 - 6 tuổi)

Chi tiết
học viện anh ngữ enspire

CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE
(6 - 12 tuổi)

Chi tiết
học viện anh ngữ enspire

BÉ HỌC NÂNG CAO
(Liên hệ)

Chi tiết

Lợi ích của việc học 44 âm trong tiếng Anh

Phát âm chính xác hơn

 • Việc nắm vững 44 âm trong tiếng Anh giúp bạn phát âm từ và ngữ âm một cách chính xác và rõ ràng.
 • Bằng cách sử dụng Bảng IPA, bạn có thể hiểu rõ hơn về cách âm của từng từ và biểu diễn chính xác cách phát âm của chúng.

Nâng cao khả năng nghe và hiểu

 • Qua việc học và hiểu 44 âm trong tiếng Anh, bạn sẽ dễ dàng phân biệt và nhận ra các âm trong ngôn ngữ một cách chính xác hơn.
 • Điều này giúp bạn cải thiện khả năng nghe và hiểu, đồng thời giúp bạn dự đoán và đúng đắn hơn về cách phát âm từ mới mà bạn chưa từng nghe thấy trước đó.

Cải thiện phát âm và kỹ năng nói tự nhiên

 • Việc học 44 âm trong tiếng Anh giúp bạn hiểu rõ về cách cơ quan phát âm hoạt động và hướng dẫn phát âm đúng của từng âm.
 • Điều này giúp bạn cải thiện khả năng phát âm và nói tiếng Anh một cách tự nhiên và lưu loát hơn.
 • Bạn có thể thực hành và luyện tập phát âm các từ và ngữ âm mẫu để nắm bắt được cách phát âm chuẩn xác và tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh.

Hỗ trợ học từ vựng và ngữ pháp hiệu quả

 • Việc biết cách phát âm chuẩn xác các từ tiếng Anh thông qua Bảng IPA giúp bạn xác định và nhớ từ vựng một cách hiệu quả hơn.
  Khi bạn hiểu rõ về cách phát âm của từng âm, bạn cũng có thể áp dụng cách phát âm đúng vào việc học ngữ pháp và cấu trúc câu tiếng Anh.

Tổng kết, việc học 44 âm trong tiếng Anh mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho việc nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp tiếng Anh. Từ việc phát âm chính xác, nâng cao khả năng nghe và hiểu.

GIÚP CON LÀM GIÀU VỐN TỪ VỰNG VỚI BỘ HỌC LIỆU ENSPIRE START

Phụ huynh đăng ký ngay để được Enspire tư vấn khóa học phù hợp cho con  Cách học 44 âm trong tiếng Anh hiệu quả

  Tìm hiểu về từng âm và cách phát âm của chúng

  • Đầu tiên, tìm hiểu về từng âm trong 44 âm trong tiếng Anh. Xem xét cách cơ quan phát âm hoạt động và cách đặt cơ quan phát âm trong miệng.
  • Sử dụng tài liệu học, video, hoặc các nguồn thông tin trực tuyến để nắm vững cách phát âm chính xác của từng âm.
  • Lắng nghe và thực hành phát âm từng âm một cách kỹ lưỡng để làm quen và nắm bắt cách phát âm chuẩn.

  Thực hành phát âm và luyện nghe các từ và ngữ âm mẫu

  • Lựa chọn từ điển hoặc tài liệu có cung cấp các từ và ngữ âm mẫu với phiên âm 44 âm trong tiếng Anh.
  • Thực hành phát âm các từ và ngữ âm mẫu theo hướng dẫn và lắng nghe kỹ để so sánh với cách bạn phát âm.
  • Luyện nghe và nhận diện các âm tiếng Anh trong ngữ cảnh khác nhau để làm quen với âm thanh và ngữ điệu của chúng.

  Sử dụng tài liệu và công cụ học IPA để hỗ trợ việc học

  • Tìm kiếm và sử dụng các tài liệu, sách giáo trình hoặc ứng dụng điện thoại có hướng dẫn về 44 âm trong tiếng Anh và cách phát âm.
  • Sử dụng các công cụ trực tuyến hoặc ứng dụng di động để tra cứu và nghe lại âm của từng từ hoặc ngữ âm.
  • Luyện tập sử dụng Bảng IPA để ghi lại và phân tích các từ và câu tiếng Anh mà bạn gặp phải.

  Bằng cách tìm hiểu, thực hành và sử dụng các tài liệu học và công cụ hỗ trợ, bạn có thể nắm vững và cải thiện kỹ năng phát âm 44 âm trong tiếng Anh một cách tự tin và chính xác.

  Lưu ý về phát âm phiên âm tiếng Anh trong IELTS

  Lưu ý khi phát âm 44 âm trong tiếng Anh
  Lưu ý khi phát âm 44 âm trong tiếng Anh

  Phát âm trong IELTS- 44 âm trong tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng trong kỹ năng Speaking vì nó giúp truyền tải thông tin chính xác đến người nghe. Ngoài việc phát âm từng âm, còn có những yếu tố khác như trọng âm từ, trọng âm câu và ngữ điệu cũng đóng vai trò quan trọng.

  1. Phát âm chuẩn từng âm:
  – Đây là yếu tố cần thiết nhất trong Speaking. Để luyện phát âm chuẩn từng âm, bạn cần dành thời gian học bảng phiên âm IPA một cách tỉ mỉ và sử dụng ghi âm để theo dõi tiến độ của mình.

  2. Trọng âm từ:
  – Trọng âm từ cũng là yếu tố quan trọng để phát âm chuẩn. Mỗi từ có trọng âm riêng (đối với từ có 2 âm tiết trở lên), vì vậy khi tra từ điển, bạn cần tìm hiểu không chỉ cách phát âm mà còn trọng âm của từ đó rơi vào đâu. Ngoài ra, có một số quy tắc cơ bản (ví dụ từ có 2 âm tiết, danh từ, tính từ, từ có 3 âm tiết trở lên…) mà bạn cần nắm vững 44 âm trong tiếng Anh.

  3. Trọng âm trong câu:
  – Trong mỗi câu, bạn cần đánh trọng âm vào những từ quan trọng để tạo nên ngữ điệu cho câu có 44 âm trong tiếng Anh, tránh sự nhàm chán cho người nghe. Thông thường, trọng âm sẽ đặt vào những từ chứa thông tin quan trọng trong câu, thường là động từ, tính từ, trạng từ và từ để hỏi.

  4. Ngữ điệu:
  – Để có được ngữ điệu tự nhiên, bạn cần lắng nghe và quan sát người bản ngữ nói chuyện nhiều, và bắt chước cách họ phát âm. Bạn có thể thực hành đọc 44 âm trong tiếng Anh qua các đoạn hội thoại ngắn, sau đó mở rộng thành đoạn dài hơn. Tuy nhiên, việc luyện tập này yêu cầu sự kiên nhẫn và thường xuyên trong một khoảng thời gian dài. Chỉ khi tiếp xúc với tiếng Anh trong thời gian dài, bạn mới có thể thực sự làm chủ ngữ điệu.

  Ngoài ra, việc ngắt nghỉ trong giao tiếp cũng là một bí kíp giúp bạn nói tiếng Anh chuẩn như người bản xứ. Thay vì nói một mạch từ đầu đến cuối, hãy ngắt câu theo từng ý chính với nhịp điệu phù hợp.

  Qua việc học 44 âm trong tiếng Anh, bạn sẽ trở nên tự tin hơn trong việc giao tiếp, hiểu rõ hơn về cách phát âm của từng âm và có khả năng phân biệt âm thanh và ngữ điệu của ngôn ngữ. Hơn nữa, việc sử dụng Bảng IPA giúp bạn có một phương pháp chuẩn để ghi lại và truyền đạt cách phát âm của từ và ngữ âm trong các ngôn ngữ khác nhau. Enspire chúc bạn học tập thật tốt!

  Theo dõi
  Thông báo của
  guest
  0 Góp ý
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả bình luận